Research Prototype of the Parallel Scientific and Technical Texts Corpus

Язык труда и переводы:
УДК:
81'33
Дата публикации:
09 декабря 2020, 00:31
Категория:
Современные методы и технологии корпусной лингвистики
Авторы
Butenko Yuliya Ivanovna
Bauman Moscow State Technical University
Stroganov Iurii Vladimirovich
Bauman Moscow State Technical University
Babadzhanyan Roman Vladislavovich
Bauman Moscow State Technical University
Аннотация:
The paper presents a research prototype of a parallel corpus of scientific and technical texts. The software of the parallel corpus under development is described. The roles of users in the parallel corpus are presented. The types of markup reflecting the features of scientific and technical texts are considered. Special attention is paid to terminological markup. The sources of scientific and technical texts for filling the corpus are presented.
Ключевые слова:
parallel corpus, scientific and technical texts, markup, user's roles, term
Основной текст труда
Литература
  1. Nagel' O.V. Korpusnaya lingvistika i ee ispol'zovanie v komp'yuterizirovannom yazykovom obuchenii // YAzyk i kul'tura, 2008. № 4. S. 53–59.
  2. Butenko Yu.I., Semenova E.L., Sidnyaev N.I. Matematicheskie aspekty v yazykovedcheskoj teorii i praktike // Alma mater (Vestnik vysshej shkoly). 2018. № 4. S. 73–78. DOI: 10.20339/AM.04-18.073
  3. Zaharov V.P. Korpusa russkogo yazyka // Trudy instituta russkogo yazyka imeni V.V. Vinogradova. 2015. T. 6. S. 20–65.
  4. Kruzhkov M.G. Informacionnye resursy kontrastivnyh lingvisticheskih issledovanij: elektronnye korpusa tekstov // Sistemy i sredstva informatiki. 2015. T. 25, № 2. S. 140–159.
  5. Lesnikov V.S. Vidy razmetok tekstovyh korpusov russkogo yazyka // Nauchno-tekhnicheskaya informaciya. Ser. 2. Informacionnye processy i sistemy. 2019. № 9. S. 27–30.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.